Site icon Saimondy Medias

Simon Ngaka – Muna nyèkè (Paroles de la chanson, Lyric, Saimondy)

Simon Ngaka dans Muna nyèkè

Simon Ngaka

Muna Nyèkè : (Paroles et musiques de Simon NGAKA. texte écrit le 02 avril 1998 / Tab : Sol –  Ré7 et édité par Saimondy)

Kamè  oh nèni lambo,

Kamè na senga ndutu,

Na muna nyèkè eï ma koka,

Di bèn édèmu, di wô na mô,

Munia pè na jè ndé ba kumba

Ndé, kumb’élolo !

Afrika muna nyèkè

Afrika muna mbémbé

A méya idiba, a méya bulu èh

A tandè pè mah na ba sèbè

… Kumb’élolo !

Kamè  oh nèni lambo,
Kamè na senga sésé,

A tandè wan, a tandè wonè eh.

Ba ngigna nin wasé ba lèlè

Ba bélè mô dikom ba sèbè,

Ba pômbô pè mô idib’é idiba

Na kumb’élolo

Nje mô lé nô na mbémbè

Njé mô misôdi wuma tè

Afrika é timbi nô

Ka muna muènguè

E wasa masèbè,

E wasa ma lèlè.

Di bèn silba, dibènè na gold

Dibènè mbua, di bènè na weï

Di bèn biélé, di bènè na da,

Mua mua ma sué na nyama béyidi

Môgn na wasé ba sébèya biso

Na wasa wasé pè é nama

Mô ndé Afrika nyé nô taka

Mô ndé Afrika nyé nô taka èh

O wasa bila, na o wasa njaï

Mindo ba’ana bakala,

Babô pé na disi bèn dibiyé

Ké bô’ô pè ba’ana éboma yéh

Ndé sé tô biso ndé di tubi Yésu mah!

Binyô ésèle Afrika é dangwé

Binyô ésèlè Afrika nya mbémbé

Loï lèlè, tô sèbè pè eh.
Refrain : 2X

(Tô muna nyèkè a ma koka

Afrika nya ndé moto

Afrika é ma koka

Afrika é ni tèmè

Afrika é ma duna )

Tèmè, Afrika tèmè

Oho, Afrika tèmè

Esèlè mbémbé wa pè tèmès

Na miendé miba, wa pè tèmè

Esèlè mbembé wa pè tèmè

Na kumba moto

Na kumba moto

Esèlè kumb’élolo !

Découvrez le texte de Na mongèlè

Quitter la version mobile